điều khoản sử dụng

Chương 1: Quy định chung

Những điều khoản này với mục đích quy định các vấn đề cần thiết như thủ tục, các điều kiện sử dụng dịch vụ, … của https://www.toxnfill.com/brand.php (sau đây gọi là 'Dịch vụ') do TOXNFILLClinic (sau đây gọi là 'Công ty') cung cấp.

Điều 2 (Định nghĩa thuật ngữ)

Trong những điều khoản này sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa như sau.
1. ’Thành viên’ là người được cấp ID người dùng bằng cách cung cấp thông tin cá nhân để nhận các dịch vụ, được phân biệt là thành viên không thu phí.
2. ‘Mã số người dùng (ID) nói đến sự kết hợp chữ cái và chữ số được chỉ định để xác định thành viên và để sử dụng dịch vụ thành viên.
3. ‘Số bí mật’ là nói đến sự kết hợp chữ cái và chữ số do người dùng lựa chọn để bảo vệ quyền lợi của thành viên và xác nhận sự thống nhất của thành viên với ID người dùng đang sử dụng.
4. ‘Hủy bỏ hợp đồng’ là nói đến sự xóa bỏ hợp đồng sử dụng dịch vụ sau khi mở dịch vụ thành viên với công ty.

Điều 3 (Hiệu lực của các điều khoản, áp dụng và thay đổi)

1. Các điều khoản này có hiệu lực khi được hiển thị trên màn hình dịch vụ hoặc được thông báo cho các thành viên bằng các cách khác.
2. Công ty có thể tùy ý thay đổi các điều khoản này, trong trường hợp công ty sửa đổi các điều khoản sẽ thông báo ngày áp dụng và lý do sửa đổi sẽ được chỉ định và thông báo cùng với các điều khoản hiện hành trên màn hình dịch vụ từ 7 ngày trước ngày có hiệu lực đến ngày trước ngày có hiệu lực.
3. Trường hợp thêm hạng mục mới vào dịch vụ sẽ được chỉ định theo các điều khoản mà không có giải thích riêng.
4. Các vấn đền không được đề cập trong các điều khoản này sẽ tuân theo hướng dẫn sử dụng và pháp lệnh có liên quan khác như luật ngành viễn thông, luật viễn thông cơ bản

Chương 2 Hợp đồng đăng ký thành viên

Điều 4 (Đồng ý với các điều khoản)

Khách hàng để đăng ký thành viên được coi là đã đồng ý với các điều khoản nếu ấn vào ‘Đồng ý’ ở câu hỏi hỏi bạn có đồng ý với các điều khoản này không.

Điều 5 (Đăng ký thành viên)

1. Hợp đồng đăng ký thành viên được thiết lập để công ty chấp nhận sau khi ghi tất cả thông tin của người dùng được yêu cầu trong tờ đăng ký là thành viên, khách hàng đồng ý với các điều khoản đã được công ty quy định.
2. Để sử dụng dịch vụ, tất cả các thông tin người dùng ghi trong mẫu đăng ký thành viên được cho là tất cả dữ liệu thực, với những người dùng không nhập đúng thông tin thực hoặc tên thật sẽ không nhận được bảo vệ về mặt pháp luật và có thể bị hạn chế về dịch vụ.

Điều 6 (Chấp nhận đăng ký thành viên)

1. Công ty chấp nhận đăng ký sử dụng dịch vụ cho khách hàng đăng ký là thành viên, trừ trường hợp số 2 và số 3 theo điều 5.
2. Công ty có quyền chấp nhận đến khi lý do hạn chế đó được hủy bỏ, 1 trong các số trường hợp sau đây.

①Trường hợp không có dư thừa về trang thiết bị liên quan đến dịch vụ 20-02-2013
②Trường hợp có khó khăn về kỹ thuật
③Trường hợp không thể chi trả tiền cho vay để sử dụng các nội dung tính phí của thành viên
④Trường hợp công nhận khi các công ty khác nói là cần

3. Công ty không thể chấp nhận với 1 trong các trường hợp sau

①Trường hợp sử dụng tên của người khác để đăng ký
②Trường hợp đăng ký ghi thông tin người dùng sai trái khi đăng ký thành viên
③Trường hợp đăng ký với mục đích cản trở trật tự công cộng hoặc thuần phong mỹ tục
④Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện đăng ký sử dụng theo quy định của công ty khác

Điều 7 (Thay đổi thông tin thành viên)

Trường hợp thay đổi thông tin người dùng được ghi khi đăng ký sử dụng dịch vụ phải chỉnh sử online, nếu có phát sinh vấn đề khi chưa sửa đổi thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm.

Điều 8 (Đồng ý với việc sử dụng thông tin thành viên)

①Thông tin thành viên do công ty yêu cầu ghi vào phiếu đăng ký được sử dụng với mục đích để cung cấp dịch vụ về mặt hợp đồng sử dụng và thực hiện hợp đồng sử dụng này.
②Để có thể sử dụng một cách tiện lợi dịch vụ của công ty và doanh nghiệp hợp tác, thông tin thành viên được cung cấp cho công ty và doanh nghiệp hợp tác. Trường hợp này, công ty sẽ thông báo trước, với thành viên không đồng ý điều khoản này có thể hủy bỏ việc đăng ký. Tuy nhiên, với trường hợp các thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ thì được coi như là đã đồng ý với điều khoản này.
③Công ty có thể gửi Cookie tới máy tính của các thành viên thông qua dịch vụ. Thành viên có thể từ chối Cookie hoặc có thể thay đổi cài đặt duyệt trình web để cảnh báo về việc tiếp nhận Cookie.

Chương 3 Nghĩa vụ của đương sự trong hợp đồng

Điều 9 (Nghĩa vụ của công ty)

1. Công ty không thực hiện các hành vi cấm trong hợp đồng và pháp lệnh, luôn nỗ lực để cung cấp dịch vụ một cách an toàn và liên tục.
2. Công ty không thể tiết lộ hoặc phân bố thông tin cá nhân của thành viên có được liên quan đến việc cung cấp dịch vụ mà không có sự chấp thuận của thành viên trước đó.
Nhưng, 1 trong số các trường hợp sau thì không như vậy.

①Trường hợp có sự yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật như luật viễn thông cơ bản
②Trường hợp có yêu cầu của Ủy ban đạo đức thông tin truyền thông hoặc vì mục đích điều tra tội phạm
③Trường hợp có yêu cầu theo thủ tục được quy định trong các luật và các quy định có liên quan

3. Công ty có thể sử dụng và ghi chép làm tài liệu thống kê về thông tin cá nhân của một số hoặc toàn thể thành viên có liên quan đến công việc của công ty trong phạm vi khoản 2.

Điều 10 (Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân)

Công ty đang nỗ lực để bảo vệ các nội dung như thu thập thông tin giao dịch tín dụng khi cung cấp dịch vụ và thông tin cá nhân khi đăng ký thành viên, việc bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên phụ thuộc vào quy định của pháp lệnh có liên quan và ‘chính sách bảo vệ thông tin cá nhân’.

Điều 11 (Nghĩa vụ của thành viên)

1. Thông tin của thành viên được ghi khi đăng ký thành viên phải rõ ràng, thông tin thành viên chính xác phải có thể được duy trì.
2. Thành viên phải có trách nhiệm quản lý duy trì ID người dùng và mật khẩu của bản thân, có trách nhiệm về toàn bộ tất cả các kết quả phát sinh khi sử dụng ID và số bí mật của mình.
Hơn nữa, trong trường hợp ID và số bí mật được sử dụng mà không có sự chấp thuận của bản thân thì phải thông báo cho công ty ngay lập tức.
3. Thành viên phải tuân thủ các nội dung lưu ý và các vấn đề được thông báo riêng của công ty, hướng dẫn sử dụng dịch vụ và các vấn đề trong các điều khoản này và pháp luật liên quan.
4. Các thành viên không nên thực hiện các hành vi sau.

①Hành vị sử dụng ID của các thành viên khác
②Hành vi sao chép, thay đổi sử dụng hoặc cung cấp cho người khác thông tin có được từ dịch vụ với mục đích khác ngoài mục đích sử dụng cho chính thành viên đó mà không có sự đồng ý trước của công ty.
③ Hành vi xâm phạm bản quyền của người khác, bản quyền của công ty
④ Hành vi lan truyền các nội dung gây cản trở trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục xã hội ⑤Hành vi có thể dẫn tới hành vi phạm tội
⑥ Hành vi vi phạm các luật có liên quan khác

5. Thành viên phải tuân thủ các vấn đề hạn chế được thông báo riêng hoặc thông báo chung của công ty
6. Thành viên không được có hành vi thương mại nào mà không có sự đồng ý trước đó của công ty

Điều 12 (Cấm chuyển nhượng)

Thành viên không thể cung cấp bằng hình thức thế chấp, biếu tặng, chuyển nhượng quyền hạn sử dụng dịch vụ, các vị trí trên hợp đồng sử dụng khác cho người khác.

Chương 4 Sử dụng dịch vụ

Điều 13 (Cung cấp thông tin)

Công ty có thể cung cấp cho các thành viên đang dạng các thông tin được xác nhận khi cần có trong việc sử dụng dịch vụ của thành viên bằng các cách như thư điện tử hoặc thư thông thường, đối với việc này, thành viên có thể từ chối tiếp nhận thông tin bằng việc thông báo thông qua mail điện tử về ý kiến từ chối tiếp nhận.

Điều 14 (Xóa thông báo chung)

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng tải và nội dung được truyền qua e-mail hoặc các phương thức khác và có thể bị xóa mà không cần sự đồng ý trước của thành viên nếu nội dung đó thuộc bất kỳ mục nào sau đây.

①Trường hợp là hành vi gây tổn hại tới danh dự của người khác, hoặc hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, hành vi phỉ báng một người nào đó hoặc thành viên khác.
②Trường hợp gây lo ngại cản trở đến hoạt động ổn định của dịch vụ
③Trường hợp gây lo ngại đến việc xâm phạm quyền lợi như quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc công ty
④Trường hợp vượt quá thời gian đăng thông báo do công ty quy định
⑤Trường hợp được đánh giá là vi phạm các luật liên quan hoặc được đánh giá là liên quan đến các hành vi phạm tội khác

Điều 15 (Thời gian sử dụng dịch vụ)

1. Sử dụng dịch vụ theo nguyên tắc 24 giờ không ngừng nghỉ, trừ khi có vấn đề về kỹ thuật hoặc công việc công ty, công ty quy định thời gian đặc biệt khi tiến hành kiểm tra định kỳ,… trong trương hợp này công ty sẽ có thông báo trước.
2. Công ty có thể hạn chế một số hoặc tất cả các dịch vụ ngoại lệ nếu có vấn đề với dịch vụ thông thường do bất khả kháng như vấn đề về cơ sở vật chất dịch vụ và việc sử dụng quá mức.
3. Đối với một số dịch vụ do công ty cung cấp, thời gian sử dụng có thể được đặt riêng và trong trường hợp này, thời gian sử dụng dịch vụ, v.v. được thông báo trước cho thành viên.

Điều 16 (Trách nhiệm khi sử dụng dịch vụ)

Các thành viên không thể tham gia vào các hoạt động thương mại, hoạt động bán hàng bất hợp pháp như quảng cáo, hack, phân phối bất hợp pháp phần mềm thương mại và đăng các bài đăng tục tĩu thông qua dịch vụ và công ty không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất và hành động pháp lý của các tổ chức liên quan.

Điều 17 (Ngưng dịch vụ)

1. Công ty có thể ngừng cung cấp dịch vụ với 1 trong số các trường hợp sau đây

①Trường hợp sửa chữa hoặc lắp đặt thêm các thiết bị
②Trường hợp dịch vụ viễn thông bị đình chỉ bởi nhà cung cấp dịch vụ viễn thông chính được quy định trong Luật viễn thông cơ bản
③Trường hợp dịch vụ không thể thực hiện được do bất khả kháng

2. Công ty thông báo cho các thành viên các vấn đề liên quan đến việc ngưng dịch vụ do bất khả kháng như tình trạng khẩn cấp quốc gia, thiên tai địa biến.

Chương 5 Hủy bỏ hợp đồng và hạn chế dịch vụ

Điều 18 (Hủy bỏ hợp đồng và hạn chế sử dụng dịch vụ)

1. Thành viên khi muốn hủy bỏ hợp đồng đăng ký thành viên phải thông báo cho công ty về Tên thật, ID người dùng, số chứng minh thư nhân dân và đăng ký hủy bỏ.
2. Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng hoặc ngưng cung cấp dịch vụ mà không thông báo trước nếu thành viên có một trong số các hành vi sau đây.

①Trường hợp cố ý can thiệp vào hoạt động dịch vụ của công ty
②Trường hợp phát tán các nội dung gây cản trở tới trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục xã hội
③Trường hợp sử dụng trái phép ID người dùng và số mật khẩu của người khác
④ Trường hợp cung cấp thông tin sai lệch khi đăng ký làm thành viên
⑤ Trường hợp sao chép, phân phối hoặc sử dụng trái phép nội dung dịch vụ cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý trước của công ty
⑥Trường hợp phỉ báng người khác hoặc phân phối phần mềm bất hợp pháp,…
⑦Trường hợp bạn đã thực hiện hành vi vi phạm các pháp luật liên quan khác

Chương 6 Quyền sở hữu trí tuệ

Điều 19 (Quyền sử hữu trí tuệ)

1. Quyền và trách nhiệm đối với các tài liệu do thành viên đăng trên dịch vụ thuộc về thành viên và công ty không thể sử dụng chúng cho mục đích thương mại ngoài dịch vụ mà không có sự đồng ý của thành viên.
2. Thành viên không được sử dụng, sửa đổi, cho mượn, phân phối hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dữ liệu, dịch vụ, phần mềm, thương hiệu, v.v. mà công ty hoặc các doanh nghiệp hợp tác có quyền sở hữu trí tuệ mà không được sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

Chương 7 Bồi thường thiệt hại và tòa án có thẩm quyền

Điều 20 (Bồi thường thiệt hại)

Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trong thời gian miễn phí phí dịch vụ, trừ trường hợp do lỗi cố ý hoặc sơ suất của công ty.

Điều 21 (Tuyên bố từ chối trách nhiệm)

1. Công ty được miễn trừ trách nhiệm về việc cung cấp dịch vụ trong trường hợp không thể cung cấp dịch vụ do thiên tai hoặc trong sự bất khả kháng tương đương.
2. Công ty được miễn trừ trách nhiệm đối với các lỗi sử dụng dịch vụ do lỗi của thành viên gây ra.
3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc thành viên sử dụng dịch vụ bị mất lợi nhuận mong đợi, và được miễn trách nhiệm đối với các thiệt hại do thành viên tự lựa chọn tài liệu gây ra.
4. Công ty được miễn trừ trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác của các thông tin, dữ liệu, sự kiện do thành viên đăng tải trên dịch vụ.
5. Công ty không có nghĩa vụ can thiệp vào các tranh chấp giữa các thành viên hoặc giữa thành viên với bên thứ ba thông qua môi giới dịch vụ và không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do các tranh chấp đó gây ra.
6. Nếu thành viên vi phạm các quy định trong điều khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì thành viên phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đó cho công ty và bồi thường cho công ty khỏi thiệt hại.

Điều 22 (Tòa án có thẩm quyền)

Nếu một vụ kiện được đệ trình về tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng các dịch vụ như phí, tòa án có thẩm quyền đối với trụ sở chính của công ty sẽ là tòa án có thẩm quyền độc quyền.

[Phụ lục] (Ngày có hiệu lực) Các Điều khoản này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 7 năm 2013.