Đặt trước

Chính sách hợp đồng và lưu ý

[Xác nhận đồng ý thông tin cá nhân]

[Xác nhận điều khoản sử dụng]

※ Trường hợp bạn chỉ nhận tư vấn của nhân viên y tế sẽ phải chi trả phí thăm khám riêng (Nếu nhận tiểu phẫu ngay trong ngày thì không phát sinh phí thăm khám)